Vedtægter


VEDTÆGTER FOR LENDUM ANTENNELAUG


§ 1. LAUGETS NAVN OG HJEMSTED
Lendum Antennelaug, Lendum By

§ 2. LAUGETS FORMÅL
Laugets formål er at tilvejebringe og drive fællesantenneanlæg i LENDUM BY for at forsyne medlemmer med digitale tjenester og internet fra de af generalforsamlingen til enhver tid bestemte udbydere af digitale tjenester og internet.

§ 3. FORSYNINGSOMRÅDE OG MEDLEMSKREDS
Laugets forsyningsområde er LENDUM BY. Udbygningens etaper fastsættes til enhver tid af bestyrelsen under hensyntagen til ,hvad der i teknisk som i økonomisk henseende er formålstjenligt og forsvarligt. Enhver ejer/lejer af fast ejendom – herunder bygninger på lejet grund – indenfor antennelagets forsyningsområde er berettiget til at blive medlem af lauget, mod at vedkommende forpligter sig til at betale dels et årlig kontingent dels en tilslutningsafgift hvilket skal indbetales ved påkrav. Efter indbetaling kan beløbet (tilslutningsafgift) først frigives når anlægget er etableret i skel til det pågældende medlems ejendom. Enhver som er tilsluttet fællesantenneanlæget er pligtig til at være medlem af foreningen.

§ 4. KAPITAL OG DRIFT
De til gennemførelse af laugets formål nødvendige indtægter tilvejebringes ved, at medlemmerne dels betaler en engangstilslutning pr. ejendom og dels et løbende 1/2 årligt kontingent som forfalder 1/4 og 1/10. Lauget kan endvidere optage lån, der dog skal afdrages over en periode på ikke over 10 år. Tilslutningsafgiften gældende for et regnskabsår fastsættes til en hver tid af bestyrelsen under hensyntagen til omkostningerne ved at etablere antenneanlæg. For ejendomme med mere end en lejlighed kan bestyrelsen efter ensartede principper fastsætte et rabatsystem. Det 1/2 årlige kontingent fastsættes ligeledes til enhver tid af generalforsamlingen gældende for et år. Kontingentet skal dels dække laugets direkte driftsudgifter, herunder administration, vedligehold m.v. dels give mulighed for en konsolidering af lauget. I forbindelse med modernisering od større vedligeholdelses arbejde kan der opkræves et ekstraordinært kontingent, dette kontingent kan alene opkræves efter forudgående vedtagelse ved urafstemning blandt de tilsluttede medlemmer. Ved afstemningen gælder SIMPEL stemmeflertal(flertal af de afgivne stemmer).

§ 5. HÆFTELSE
Medlemmer hæfter ikke personligt for laugets forpligtelser. Medlemmer er alene hver især forpligtede til at indbetale dels det fulde tilslutningsafgift jvf. P.3 dels det årlige kontingent.
Såfremt der henstår restance på antennelån i et pengeinstitut og skyldnerne ikke reagere på første rykker fra pengeinstituttet kan lauget efter aftale med pengeinstituttet afbryde antenneforbindelsen til det pågældende medlems ejendom indtil restancen er betalt.

§ 6. UDTRÆDELSE AT LAUGET
Ethvert medlem er berettiget til skriftligt med et halvårs forudgående varsel til et regnskabsår udløb at udtræde af lauget. Et udgående medlem skal betale kontingent der forfalder til betaling før udtrædelsesdagen. Et udtrædende medlem har ikke krav på tilbagebetaling af eventuelt overskydende kontingent, ligesom man ikke har krav på udbetaling at nogen del at laugets eventuelle formue.

§7. FRAFLYTNING
Ved fraflytning af ejendom, herunder lejlighed, skal medlemmet betale eventuelle restancer samt øvrige forpligtelser overfor lauget eller pengeinstitut. Ny ejer kan ved underskrive overtagelseserklæring tiltrådt af den tidligere ejer, indtræde i der tidligere medlems rettigheder og forpligtelser overfor lauget. Ønsker et medlem ved fraflytning af en ejendom herunder lejlighed at beholde sit medlemskab, kan dette flyttes med til en ny bolig indenfor kabeldækket alle udgifter i forbindelse med tilslutning afholdes af medlemmet.
Ved program pakke skift eller fraflytning betales et flyttegebyr på kr.600.- (indexreguleret), såfremt lauget har udgifter i forbindelse med flytningen, desuden betaler medlemmet en eventuel difference mellen tilslutning af lejlighed, rækkehus eller parcelhus (indexreguleret).

§8. EKSKLUSION
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem som følge af betalings-restance eller som følge af ,at medlemmet holder sine modtagerapparater og husinstallationer udover !.stikdåse i så dårlig stand at de øvrige medlemmers brug af fællesantenneanlæget efter bestyrelsens skøn generes det ekskluderede medlem kan forlange bestyrelsens beslutning om eksklusion til endelig og bindende afgørelse på førstkommende ordinære generalforsamling eksklusion fritager ikke et medlem for indbetaling af de beløb som vedkommende har forpligtet sig til at betale og berettiger ikke til udbetaling af noget beløb.

§9. RESTANCE
I tilfælde af manglende rettidig kontingentbetaling er lauget berettiget til at afbryde ejendommes forbindelse med laugets anlæg. Genoprettelse af tilslutningen kan gøres betinget af medlemmets betaling af alle forfaldne ydelser til lauget med påløbne renter, de med afbrydelsen og gentilslutningen forbundne omkostninger samt et af bestyrelsen fastsat gebyr.

§10. GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed. Laugets generalforsamling afholdes i Lendum by, den ordinære generalforsamling skal afholdes i 1. kvartal, ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes når mindst 10% af medlemmerne med angivelse af dagsorden skriftlig forlanger det i sidste tilfælde senest til månedsdagen efter begæringens modtagelse.
Alle generalforsamlinger – ordinære som ekstraordinære indkaldes med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel ved bekendtgørelse i den lokale dagspresse og eller husomdelt indkaldelse. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, hvis der skal behandles forslag hvis vedtagelse en kvalificeret majoritet skal dette fremgå i indkaldelsen, forslag fra medlemmer (dog ikke vedtægts ændringer) må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet skriftlig til bestyrelsen senest 8 dage før ordinær generalforsamling.

§11. DAGSORDEN
1.valg af dirigent
2.bestyrelsensberetning om laugets virksomhed i det forløbne år
3.forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse
4.indkomne forsalg
5.program fastsættelse
6.kontingent fastsættelse
7.valg af bestyrelse
8.valg af suppleanter
9.valg af revisorer
10.e.v.t.

§12 DIRIGENT
Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent de leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde - stemmeafgivning og dennes resultat.

§13 AFSTEMNING
På generalforsamlingen kan afstemning og beslutninger kun finde sted om de på dagsordenen Opførte forhandlingspunkter samt om ændringsforslag til disse. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed hvor der ikke specielt er gjort afvigelser i denne vedtægt. Afstemninger sker ved håndsoprækning.

Skriftlig afstemning
Skal dog foretages når et medlem forlanger det. Til ændring af disse vedtægter skal ændringsforslag være bestyrelsen i hænde 2 måneder før en generalforsamling, eller til beslutning om laugets opløsning kræves at mindst 2/3 af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen og desuden ar forsalget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Er 2/3 af medlemmerne IKKE repræsenteret på generalforsamlingen men forsalget i øvrigt vedtages med 2/3 af de repræsenterede stemmer indkalder bestyrelsen inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling på hvilken forsalget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af de repræsenterede medlemmer. Hver tilsluttet husstand tæller for 1. MEDLEM og således 1 STEMME. Hver fremmødte medlem kan maksimal afgive 1stemme ved fuldmagt. lauget kan ikke opløses ved generalforsamlingsbeslutning før lån som lauget har optaget er fuldt indfriet En vedtægtsændring kan også vedtages hvis der foretages skriftlig urafstemning blandt alle medlemmer ( simpel flertal). Vedtægtsændringen skal medfølge sammen med stemmeseddel.

§14 REFERAT
Over det på generalforsamlingen passerede indføres i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol der underskrives af dirigent og samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

§15 BESTYRELSE
Laugets ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer de generalforsamlingsvalgte medlemmer vælges for 2 år og der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 medlemmer efter tur. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter til at tiltræde bestyrelsen i tilfælde af et generalforsamlings valgt bestyrelsesmedlem afgang, Bestyrelsen vælger af sin midte formand næstformand kasserer samt sekretær. Formand eller dennes stedfortræder tegner herefter lauget.

§16 REGNSKAB
Årregnskabet skal opgøres således som god regnskabsskik tilsiger og i øvrigt i overensstemmelse med lovgivningens krav til enhver tid. Der kan ingensinde udbetales udbytte til medlemmerne.

§17 OPLØSNING
Såfremt laugets opløsning skulle blive vedtaget fratræder bestyrelsen straks og laugets ledelse overtages af en eller flere på generalforsamlingen valgte likvidatorer som overfor en afsluttende generalforsamling skal aflægge endeligt regnskab over likvidationens forløb. Et eventuelt overskud skal skænkes til et eller flere anerkendelsesværdig formål i Lendum by idet den afsluttende generalforsamling med simpel stemmeflerhed fordeler overskuddet.

Således vedtaget på generalforsamling 1/10-89
Ændret 27/10-04
Ændret på ekstraordinær generalforsamling 22/3-2017

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.


Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Expert Aalbæk
98 48 89 33
Lendum Antennelaug
23 29 68 45

Følg os på facebook
Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00